Hiển thị tất cả 5 kết quả

Cảm biến nhiệt độ bề mặt vật thể nhỏ ST-55 / ST-56

Cảm biến nhiệt độ bề mặt vật thể nhỏ ST-55 / ST-56 Có khả năng đo nhiệt độ bề mặt

Cảm biến nhiệt độ Cặp nhiệt điện T, ST, JBS

Cảm biến nhiệt độ Cảm biến nhiệt độ cho các ứng dụng khác nhau(Cặp nhiệt điện) Các cảm biến thích

Cảm biến nhiệt độ loại nam châm STM-A

Cảm biến nhiệt độ loại nam châm STM-A Cảm biến nhiệt độ dính ST-50 được sử dụng làm bộ phận

Cảm biến nhiệt độ loại phim Sê-ri ST-50(Cặp nhiệt điện loại K)

Cảm biến nhiệt độ loại phim Sê-ri ST-50(Cặp nhiệt điện loại K) Cảm biến nhiệt độ cặp nhiệt điện loại

Cảm biến nhiệt độ Đầu dò nhiệt độ, cặp nhiệt điện / điện trở T, R, FT, FR

Cảm biến nhiệt độ Cảm biến nhiệt độ mục đích chung(Đầu dò nhiệt độ cặp nhiệt điện / điện trở)